"Snowman" (2019) 

Direction - animation: EFTYCHIA KONDYLI - NIKOS RADAIOS